جمعه - ۱ تیر - ۱۴۰۳

محصولات آموزشی

واتساپ:09149929289 همراه: 09149929289 کتابخانه فرزانگان
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
چارچوب آموزش "، بسیاری از مفاهیم مدرسه داری در قرن آینده را مورد بررسی قرار داده است . در آمریکای شمالی ، ایالات متحده آمریکا و کانادا، نیز لویس گرتز و همکارانش در کتاب "بازنگری در آموزش " و اندی هارگریوز درکتاب "زمانه متحول،معلمان متحول " نظر ها ی مشابه ابراز کرده اند. امروزه به طورحتم، مدارس نمی توانند خود را اسیرفعل و انفعالات و رفتارهای نامطلوب فرهنگی ببینند ، بلکه آنان برای توسعه و ترویج ارزشهای فرهنگی و اجتماعی باید برنامه داشته باشند . بر این اساس،مدیریت اثر بخش ازمحرکات بسیارمهم راهبری مثل : مشتریان،رقابت برای بهبود کیفیت و تحول، بهره مند می شود و مدرسه را به سمت تجدید نظر و طراحی تحول گرایانه در فر آیند های مدیریت مدرسه،تعریف و بازسازی می کند. در این رابطه مهندسی آ موزشی به معنای ترکیب جدید اجزا و پارامترهای نظام مدرسه برای ایجاد تغییر و تحول در ساختار ،فرآیند و کارک ردهای مدرسه مطرح است . بااین روش ، مدرسه بگونه ای طراحی می شود که مورد استقبال کارکنان،دانش آموزان و اولیای آنها قرارگیرد.

رقابت در آموزش،سازمان های آموزشی را وادار می کند در برابر تغییرات محیط و نیازهای جدید آن واکنش نشان دهند. بنابراین، شناخت و درک ماهیت تغییرات برای مد ارس و رهبری مدارس ا لزامی می نماید. از بین رفتن موانع جغرافیایی و زمانی که محصول افزایش قدرت فناوری ا طلاع ات و ارتباطا ت 1 در جامعه اطلاعاتی امروز است، تأثیرعمیقی بررهبری مدارس وتمامی متغیرها و منابع یادگیری دارد. یادگیرندگان انتخابهای بیشتری خواهند داشت و قادر خواهند بود به بسیاری ازپایگاه های ا طلاعاتی و خدمات یادگیری که در سراسر دنیا تهیه و تولید می شود، مر تبط شوند

"> چارچوب آموزش "، بسیاری از مفاهیم مدرسه داری در قرن آینده را مورد بررسی قرار داده است . در آمریکای شمالی ، ایالات متحده آمریکا و کانادا، نیز لویس گرتز و همکارانش در کتاب "بازنگری در آموزش " و اندی هارگریوز درکتاب "زمانه متحول،معلمان متحول " نظر ها ی مشابه ابراز کرده اند. امروزه به طورحتم، مدارس نمی توانند خود را اسیرفعل و انفعالات و رفتارهای نامطلوب فرهنگی ببینند ، بلکه آنان برای توسعه و ترویج ارزشهای فرهنگی و اجتماعی باید برنامه داشته باشند . بر این اساس،مدیریت اثر بخش ازمحرکات بسیارمهم راهبری مثل : مشتریان،رقابت برای بهبود کیفیت و تحول، بهره مند می شود و مدرسه را به سمت تجدید نظر و طراحی تحول گرایانه در فر آیند های مدیریت مدرسه،تعریف و بازسازی می کند. در این رابطه مهندسی آ موزشی به معنای ترکیب جدید اجزا و پارامترهای نظام مدرسه برای ایجاد تغییر و تحول در ساختار ،فرآیند و کارک ردهای مدرسه مطرح است . بااین روش ، مدرسه بگونه ای طراحی می شود که مورد استقبال کارکنان،دانش آموزان و اولیای آنها قرارگیرد.

رقابت در آموزش،سازمان های آموزشی را وادار می کند در برابر تغییرات محیط و نیازهای جدید آن واکنش نشان دهند. بنابراین، شناخت و درک ماهیت تغییرات برای مد ارس و رهبری مدارس ا لزامی می نماید. از بین رفتن موانع جغرافیایی و زمانی که محصول افزایش قدرت فناوری ا طلاع ات و ارتباطا ت 1 در جامعه اطلاعاتی امروز است، تأثیرعمیقی بررهبری مدارس وتمامی متغیرها و منابع یادگیری دارد. یادگیرندگان انتخابهای بیشتری خواهند داشت و قادر خواهند بود به بسیاری ازپایگاه های ا طلاعاتی و خدمات یادگیری که در سراسر دنیا تهیه و تولید می شود، مر تبط شوند

">

فرهنگ مدیریت تغییر و بهبود کیفیت در آموزش و پرورش

توضیحات مختصر: موضوع فرهنگ مدیریت تغییر برای بهبود کیفیت در آموزش و پرورش هم اکنون به یک موضوع علمی مهم تبدیل شده که مورد علاقه دست اندرکاران قرار گرفته است.در هر حال ، این موضوع نیاز به بررسی و تحقیق دارد و نیازمند برداشت جدیدی ازهدایت و رهبری است تا بتواند خواسته های مدیران،معلمان،دانش آموزان و والدین آنها و مراکز آموزشی را در هزاره جدید برآورده کند. مدارس ما برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت کشور از چه راهبردها و روشهایی بهره می گیرند؟ اثربخشی روشها به چه میزان است؟ مدارس ما تا چه اندازه هدفهای آموزش و پرورش را می شناسند و با مشتریان خود تا چه اندازه بر سر هدف ها توافق جدی و اصولی دارند؟ در آموزش مدیران ، اجرای کدام روش ها را مورد توجه قرارداده ایم؟ کدام مهارتها برای ما مهم و در اولویت هستند؟
فرهنگ مدیریت تغییر و بهبود کیفیت در آموزش و پرورشفرهنگ مدیریت تغییر و بهبود کیفیت در آموزش و پرورش


قیمت قیمت : 14825 تومان
15508 بازدید
نوع فایل: docx
تعداد دانلود : 6

امروزه، مدیران و دست اند رکاران آموزش در برابر چالش های این مقوله در دنیایی که پیوسته در حال تغییر است، قرار گرفته اند . در دنیای کنونی پیشرفت در فناوری ، بالا رفتن انتظارات و توق عات جامعه از نظام آموزشی را به همراه داشته است.  وجود دار د، مدیران باید با این چالش ها چه کار کنند؟ از چه روشها و تدابیری برای اثر بخش بودن در محیط جدیداستفا ده کنند؟ پدیده تغییر که جزء جدا نشدنی زندگی روز مره و دنیای آینده شده است ، چه تأثیری برمدرسه خواهد داشت؟ هم اکنون شاهد موج جدیدی از تحول هستیم که در آن از استقلال و اختیار عمل متناسب با مسئولیت و ایجاد تحول در درون مدرسه صحبت می کند . .مدیران باید حقایق آینده را برای اعضای مدرسه خود تفسیر کنند و در سایه پژوهش مشارکتی کارکنان در مدرسه دریابند که در چه وضعیتی هستند و چگونه بدین وضعیت و موقعیت رسیده اند و بالاخره ، برای آینده ای که ویژگی تغییر جزیی از آن است، چه باید کرد؟ تمرکز بر مشتری و تأمین نیازهای آنان، اهداف، اولویتها و ایجاد آمادگی برای رسیدن به هدف، آموزش و توسعه توانمندی های خود و کارکنان و اولیای دانش آموزان، از ایده های نوین برای مدیریت و با کیفیت بالا است.

از طریق توجه به مشتری ان مدرسه شامل ؛ کارکنان، دانش آموزان و اولیا، و ارزش نهادن به نظر آنها، با تأکید بر برنامه ریزی برای تأمین نیازهای آنان، ترویج فرهنگ کیفیت جامع برای بهبود عملکرد مدرسه عملی خواهد شد.

صاحب نظران کشورهای مختلف توجه زیادی به بازسازی و بازنگری در آموزش و پرورش کرده اند . دیوید هارگریوز (1994)در کتاب خود تحت عنوان "چارچوب آموزش "، بسیاری از مفاهیم مدرسه داری در قرن آینده را مورد بررسی قرار داده است . در آمریکای شمالی ، ایالات متحده آمریکا و کانادا، نیز لویس گرتز و همکارانش در کتاب "بازنگری در آموزش " و اندی هارگریوز درکتاب "زمانه متحول،معلمان متحول " نظر ها ی مشابه ابراز کرده اند. امروزه به طورحتم، مدارس نمی توانند خود را اسیرفعل و انفعالات و رفتارهای نامطلوب فرهنگی ببینند ، بلکه آنان برای توسعه و ترویج ارزشهای فرهنگی و اجتماعی باید برنامه داشته باشند . بر این اساس،مدیریت اثر بخش ازمحرکات بسیارمهم راهبری مثل : مشتریان،رقابت برای بهبود کیفیت و تحول، بهره مند می شود و مدرسه را به سمت تجدید نظر و طراحی تحول گرایانه در فر آیند های مدیریت مدرسه،تعریف و بازسازی می کند. در این رابطه مهندسی آ موزشی به معنای ترکیب جدید اجزا و پارامترهای نظام مدرسه برای ایجاد تغییر و تحول در ساختار ،فرآیند و کارک ردهای مدرسه مطرح است . بااین روش ، مدرسه بگونه ای طراحی می شود که مورد استقبال کارکنان،دانش آموزان و اولیای آنها قرارگیرد.

رقابت در آموزش،سازمان های آموزشی را وادار می کند در برابر تغییرات محیط و نیازهای جدید آن واکنش نشان دهند. بنابراین، شناخت و درک ماهیت تغییرات برای مد ارس و رهبری مدارس ا لزامی می نماید. از بین رفتن موانع جغرافیایی و زمانی که محصول افزایش قدرت فناوری ا طلاع ات و ارتباطا ت 1 در جامعه اطلاعاتی امروز است، تأثیرعمیقی بررهبری مدارس وتمامی متغیرها و منابع یادگیری دارد. یادگیرندگان انتخابهای بیشتری خواهند داشت و قادر خواهند بود به بسیاری ازپایگاه های ا طلاعاتی و خدمات یادگیری که در سراسر دنیا تهیه و تولید می شود، مر تبط شوند

نام فایل: فرهنگ مدیریت تغییر و بهبود کیفیت در آموزش و پرورش
دسته‌بندی: مقالات پژوهشی
تعداد دانلود: 6
حجم فایل: 48643 کیلوبایت
تعداد بازدید: 15507بازدید
قیمت محصول: 14825 تومان
تخفیف محصول: 0 تومان
تخفیف ویژه: 0 درصد
ثبت دیدگاه جدید

نام و نام‌خانوادگی *
پست الکترونیکی *
دیدگاه شما *
تماس با پشتیبانی فروشگاه

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی *
موضوع پیام *
متن پیام *Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…